Pota Focal Global Glossary Phrasomatic
Beo!
Gluais 'Beo!' · 'Beo!' Glossary i

Is iris mhíosúil é Beo a fhoilsítear ar an Idirlíon ó bhí 2001 ann. Bíonn gluais Gaeilge-Béarla ceangailte le formhór na n-alt agus tá ábhar na ngluaiseanna sin ar fáil anseo. Tá an t-ábhar ar fad faoi chóipcheart ag Oideas Gael, foilsitheoir na hirise.

Beo is a monthly magazine published on the Internet since 2001. Most articles carry an Irish-English glossary and the content of those glossaries is available here. All content is copyright Oideas Gael, the magazine's publisher.

ar an méar fhada
kept in abeyance
“ Chuir sé athbhreithniú na dteorannacha Gaeltachta ar an méar fhada, arís is arís, cheal misnigh.
ar an méar fhada
on the back boiler
“ Tá an chraic seo ar bun aige le 10 mbliana anois, é ag cosaint go leor airgid ar mhaithe le cinneacha crua a chur ar an méar fhada.
mhéar fhada
long finger
“ Níl an t-iomaire a bhí roimhe treafa ag an Aire Ó Cuív agus is baolach gur ar an mhéar fhada a fhanfas an chonspóid seo agus go bhfágfar faoi thíortha eile an fómhar turasóireachta a bhaint.
mhéar fhada
long finger
“ Tá claonadh aige nithe conspóideacha a chur ar an mhéar fhada.
mhéar fhada
long finger
“ Ach dar le de Valera, b’amhlaidh gur thábhachtaí i bhfad é caomhnú na Gaeilge le linn géarchéime dá chineál siocair nach raibh sí i riocht sách láidir le go bhféadfaí an obair sin a chur ar an mhéar fhada: “Sa chaoi ina bhfuil an saol fá láthair, ta a lán neithe gur deacair dúinn gan suim, agus suim an-mhór do chur ionnta.
ar an méar fhada.
on the long finger
“ Stair Nuair a tháinig na sé choilíneacht Astrálacha le chéile sa bhliain 1901 le tír neamhspleách a bhunú, cuireadh ceist na príomhchathrach ar an méar fhada.
ag cur na ceiste cigiltí seo ar an mhéar fhada
putting this delicate question on the long finger
“ Cad chuige a ngearrfaí pionós ar sheanfhear i mBearna a labhraíonn teanga a mhuintire, mar go bhfuil scaifte *yuppies* i ndiaidh bogadh isteach sa cheantar? Ar cheart an milleán a chur ar chainteoirí dúchais den scoth as a laige is atá an Ghaeilge ina gceantar? Is cinnte, áfach, nach féidir leanstan ag cur na ceiste cigiltí seo ar an mhéar fhada.
Líonra Séimeantach na Gaeilge
Teasáras · Thesaurus i

Taispeánann sé seo focail agus téarmaí a bhfuil gaol éigin acu, ó thaobh brí de, leis an fhocal a chuardaigh tú: comhchiallaigh, frithchiallaigh, agus eile.

Tá an teasáras seo bunaithe ar Líonra Séimeantach na Gaeilge, bunachar sonraí ina bhfuil focail Ghaeilge agus na gaolta idir na bríonna acu. Is é Kevin P. Scannell údar an bhunachair sin. Tá ábhar ó Líonra Séimeantach na Gaeilge ar fáil de réir choinníollacha an GNU Free Documentation License.

Tá méid na bhfocal ceaptha chun minicíocht úsáide na bhfocal sin a léiriú. Dá mhéad an focal, is ea is mó minicíocht a úsáide. Tá na sonraí seo maidir le minicíocht úsáide focal bunaithe ar Nua-Chorpas na hÉireann, bailiúchán ionadaíoch de théacsanna Gaeilge a bhfuil breis is 30 milliún focal ann.

This gives words and terms that have a meaning relationship with the word you searched for: synonyms, antonyms and so on.

This thesaurus is based on Líonra Séimeantach na Gaeilge (the Irish Language Semantic Network), a database containing Irish words and the relations between their meanings. Kevin P. Scannell is the author. Content from Líonra Séimeantach na Gaeilge is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

The size of each word indicates its usage frequency. The larger the word, the more frequent it is. This data about word usage frequency is based on the New Corpus for Ireland, a representative collection of texts in Irish which contains over 30 million words.