Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
sealla sealúchas seam seamair seamlas seamróg sean séan seanad seanadóir seanaois seanathair seanbhean seanchaí seanchas seanchríonna seandacht seandálaí seandálaíocht seanduine seanfhear
sean
ADJECTIVE
old
The adjective sean behaves like a prefix when it modifies a noun attributively: an old house is always seanteach, never teach sean. However, when sean itself is modified by something, then it acts like a normal adjective: teach an-seana very old house, teach níos sinean older house. Also, when sean is being used predicatively, it is again a normal adjective: tá an teach seanthe house is old*.
seanteach
an old house
mise níos sine tusa
I am older than you
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
sean
ADJECTIVE
GRADED FORM
sine
PLURAL
seana
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
ina ainneoin sin
d'ainneoin sin
in spite of that
despite that
mar sin
therefore
so
then
as a consequence
bhí tinn, mar sin, níorbh fhéidir liom dul ar scoil
I was ill, so I could not go to school
caithfidh fanacht sa bhaile mar sin
you must stay at home then
bhrí sin
therefore
níor vótáil mórán daoine ar a son, agus bhrí sin, chaill a suíochán sa Pharlaimint
not many people voted for her, and therefore, she lost her seat in Parliament
Samplaí gaolmhara
Related examples
sin iomlán m'eolais ar an ábhar
that is the total extent of my knowledge on the subject
daoine á n-adhlacadh sa reilig sin le míle bliain
people have been being buried in the cemetery for a thousand years
níl aon aga agam air sin
I've no time for that
amanna, tugann na meáin aird ar na cásanna sin, amanna eile thugann
sometimes the media pay attention to those cases, other times they don't
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
bhail, sin an seachtú haithne agat, is déan a mhór a bheag di
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
well, that's the seventh commandment for you, whatever you think of it
Is iad na Polannaigh an dream is inimirce go hÉirinn. sin amhlaidh toisc a mhéad atá daonra na Polainne.
The Polish are the most numerous immigant group to Ireland. This is so because of the high population of Poland.
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
cúrsaí athraithe ó shin
things have changed since then
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
bain leis sin!
don't touch that!
bhaineann sin le hábhar
that is irrelevant
an clár beo é sin?
is that a live programme?
cad is ainm don bhogearra sin?
what is the name of the program?
braitheann sin ar go leor rudaí
that depends on a lot of things
tharla sin san am atá caite
it happened in past times
cén tslí a ndéanfaidh é sin?
how will I do that?
bhíodh ocras i chuile theach an uair sin
there was hunger in every house at that time
níl sin cruthaithe go fóill
that hasn't been proven yet
níor vótáil mórán daoine ar a son, agus bhrí sin, chaill a suíochán sa Pharlaimint
not many people voted for her, and therefore, she lost her seat in Parliament
ba cheart tógáil ar an dea-thoil sin
we should build on that good will
sin deireadh leis an scéal, a chairde
that's the end of the story, my friends
chuir an eachtra sin deireadh leis an oíche
that event put and end to the night
bhí orm deireadh a chur leis an amaidí sin
I had to end that madness
sin i gcoinne an dlí
that is against the law
duine de na cailíní sin
one of those girls
sin é an freagra ceart
that is the right answer
sin ina fhadhb le fada an
that has been a problem for a long time
sin é an duine céanna
that's the same person
bhí sin ar eolas againn ón fhaisnéis a fuair muid roimh
we knew that from the intelligence we received beforehand
fan amach ón dream sin
stay away from those people
muid ag fanacht ar an straitéis sin
we're continuing with that strategy
fanaim as na díospóireachtaí sin más féidir liom
I stay out of those discussions if I can
na bailte is sine i Meiriceá - the oldest towns in America
is fíor an ráiteas sin
that statement is true
is fíor sin, ach chreidfidh siad muid
that's right but they won't believe us
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
glacaim leis sin
I accept that
ghlacfadh na daoine leis sin
the people would not accept that
súil agam nár ghoid an t-airgead sin go léir
I hope you didn't steal all the money
cén t-ainm atá ar an bhaile sin?
what is that town called?
eolas agam ar an cheantar sin
I know that area
cuir na doiciméid sin isteach i dteannta an iarratais
submit the documents along with the application
an duine sin?
who is that person?
níl cúrsaí chomh dona sin go fóill
things aren't so bad yet
ina dhiaidh sin
a month after that
dar ndóigh, sin ar eolas ag gach duine
of course, everybody knows that
go raibh maith agat as é sin a chur i gcuimhne dom
thanks for reminding me that
an baile sin in aice le cathair na Gaillimhe
that town is beside Galway City
hiarr sin orm, bheinn in ann aige
don't ask me to do it, I wouldn't be able for it
níor chuala é sin in aon chor
I didn't hear that at all
an gcuimhin na laethanta sin le d'athair?
does your father remember those days?
ciall leis sin!
that makes sense!
an bhfuil chomh dona sin?
am I so bad?
cén fáth ar fhan chomh fada sin?
why did you stay so long?
is beag duine a thuigeann an teanga sin
very few people understand that language
is beag baile i Meiriceá atá níos sine cúpla céad bliain
there are very few towns in America that are older than a few hundred years
a d’íocfadh airgead ar éadaí a bhí déanta chomh dona sin?
who would pay for such badly made clothes?
níor íoc cáin bhóthair ar an seancharr sin
I haven’t paid road tax on that old car
beidh imithe faoin am sin
I'll be gone by that time
Abraimis go bhfuil an ceart aige. bhfágann sin muidne?
Assuming he is right, where does that leave us?
An gcuimhin le d'athair na laethanta sin?
Does your father remember those days?
cad is brí leis sin agat?
what do you mean by that?
Ba cheart tógáil ar an deathoil sin.
We should build on that goodwill.
is bréag é sin
that is a lie
Sin briathar .
That is the word of God.
lean an bóthar sin
follow that road
sin rud nach bhfeictear go minic, cailín a ólann beoir
that's something you don't see often, a girl who drinks beer
bacach ó shin
I've had a limp since then
a d'íocfadh airgead ar éadaí a bhí déanta chomh dona sin?
Who would pay for such badly made clothes?
Cén t-ainm atá ar an duine sin?
What is that person's name?
hiarr sin orm, bhéinn in ann aige.
Don't ask me to do it, I wouldn't be able for it.
ar mhaithe le greann a dúirt sin
I just said that for fun
ann don duine sin
no such person exists
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
An é sin do mhac?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Is that your son?
an bhfuil áiseanna maithe sa gceantar sin?
are there good facilities in that area?
Ina dhiaidh sin, is breá liom dul go dtí an phictiúrlann i nGaillimh uair sa tseachtain.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
After that, I love to go to the cinema in Galway once a week.
bhfuil an teach tábhairne sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Where is that pub?
Bíonn cithfholcadh agam, cuirim orm mo chuid éadaí, glanaim mo chuid fiacla, agus mar sin de.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I have a shower, I put my clothes on, I brush my teeth, and so on.
níl ort an fiche punt sin a íoc ar ais liom
you don't have to pay me the twenty pounds back
sin imithe cheana féin, ach ceann eile ann ag ceathrú chun a dhéag.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That one [a bus] has left already, but there is another one at 11.45.
Téigí síos an bóthar sin agus feicfidh sibh stad na mbusanna ansin ar Shráid na gCeannaithe.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Go down that road and you will see the bus stop there on Merchants Road.
sin imithe cheana féin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That one has left already.
sin déanta cheana féin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That one is done already.
sin ite agam cheana féin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I have already eaten that one.
ba mhaith liom rud éigin a ina thaobh sin
I would like to say something about that
féidir liom é sin a i láthair an uachtaráin!
I cannot say that in the presence of the president!
beidh imithe faoin am sin
you will be gone by that time
Mar sin muid ceart go leor.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
As a result we are alright.
Is meicneoir é. maith leis an obair sin níos .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
He is a mechanic. He doesn't like that job anymore.
féin agus Tomás ag déanamh céimeanna taighde agus mar sin níl uaireanta cinnte againn.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Tomás and I are doing research degrees and as a result we do not have fixed hours.
Céard a dhéanann sa bpost sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What do you do in that job?
Is í an bhean sin a mháthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That woman is his mother.
ballbhrú orm anseo. Sin an áit ar bhuail mo lámh ar dhoras an chairr.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I have a bruise here. That is the place where I hit my hand on the car door.