Pota Focal Intergaelic
| A | S | -sa | sac
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
rum rún rúnaí rúnaíocht rúnda rúndacht runga sa sabaitéireacht sábh sábháil sábháilte sábháilteacht sabhaircín sac sacar sách sacraimint sacsafón sagart
sa
PREPOSITION
in the
sa chlub
I am in the club
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
sa bhealach ar [X]
in [X's] way
sa bhealach orm
you're in my way
féidir liom an túr a fheiceáil, cnoc sa bhealach orm
I can't see the tower, a hill is in my way
sa bhaile
at home
an bhfuil sa bhaile?
are you at home?
ar domhan
sa domhan
in the world
an tír is fearr ar domhan
the best country in the world
an foclóir is fearr sa domhan
the best dictionary in the world
Samplaí gaolmhara
Related examples
níl aon acmhainní nádúrtha sa tír
the country has no natural resources
mhaígh na póilíní gur admhaigh na fir go raibh siad páirteach sa chomhcheilg
the police claimed the men had confessed to being involved in the conspiracy
an bhfuil áiseanna maithe sa gceantar sin?
are there good facilities in that area?
ar an bhuachaill is cliste sa rang
he is the cleverest boy in the class
ba cheart bheith sa bhaile in áit bheith ag ól i dtithe tábhairne
he should be at home instead of drinking in pubs
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
an bhfuil sa bhaile?
are you at home?
rugadh sa bhliain 1945
I was born in the year 1945
fhad a d'fhan sa Fhrainc?
how long did you stay in France?
buailfidh leat sa chaifé
I'll meet you in the café
tháinig sa charr
I came in the car
an itheann i mbialanna an mbíonn ag cócaireacht sa bhaile?
do you eat in restaurants or do you cook at home?
bhí sa bheár le cúpla cara agus bhí an chraic go hiontach
I was in the bar with a few friends and it was great fun
tabhair cuairt orm nuair a bheidh sa tír
visit me when you're in the country
téann an abhainn i bhfarraige sa chuan
the river enters the sea in the harbour
níl suim agam sa teilifís ar chor ar bith
I've no interest in television at all
níl aon chomhartha teilifíse sa cheantar seo
this area has no TV signal
níor vótáil mórán daoine ar a son, agus bhrí sin, chaill a suíochán sa Pharlaimint
not many people voted for her, and therefore, she lost her seat in Parliament
scéal faoi chailín beag a théann isteach sa choill
a story about a little girl who goes to the wood
cuir sa chófra é go n-imeoidh muid
put it in the boot and we'll go
féach sa cheamara
look in the camera
sa dorchadas
in the dark
ina suí sa chathaoir
she is sitting in the chair
is maith liom siúlóidí fada sa dúlra
I like long walks in nature
ar raibh an ceart ag Darwin faoin éabhlóid sa dúlra?
was Darwin right about evolution in nature?
níor aimsigh sa chatalóg é
I didn't find it in the catalogue
an t-eolas ar fad sa bhileog
all the information is in the leaflet
ar fhág do bhean chéile sa bhaile anocht?
did you leave your wife at home tonight?
d'fhan sa bhaile an ar fad
I stayed home the whole day
críochnaíodh an tionscadal faoi dheireadh thiar thall sa bhliain 2004
the project was finished at long last in 2004
b'fhearr linn dul ar saoire sa gheimhreadh
we'd rather go on holiday in the winter
beidh an t-eagarthóir ag freastal ar chomhdháil sa Iodáil an tseachtain seo chugainn
the editor will be attending a conference in Italy next week
bhí ag freastal ar dhaoine sa bhialann an ar fad
I was serving people in the restaurant all day
rinne botún sa scrúdú
you made a mistake in the exam
líon mór teangacha in úsáid in Éirinn sa atá inniu ann
a large number of languages is being used in Ireland today
is iomaí duine sa tír seo nach léann leabhar ar bith ó cheann ceann na bliana
many a person in this country doesn't read a book the whole year
ba mhaith liom bheith sa bhaile
I would like to be at home
is cuma sa diabhal bhfuil !
it doesn't bloody matter where he is!
tháinig beart sa phost
we got a package in the post
an mbeidh sa bheár anocht?
will you be in the bar tonight?
a lán airgid aige sa bhanc
he has a lot of money in the bank
cuir an litir sa phost, le do thoil
please post the letter
ba chóir bheith sa bhaile in áit bheith ag ól i dtithe tábhairne
he should be at home instead of drinking in pubs
bhí an saol difriúil ag an am sa mhéid nach raibh áiseanna na linne seo againn
life was different then in the sense that we didn't have modern-day facilities
áiseanna maithe i gcomhair na bpáistí sa cheantar seo
this area has great facilities for children
múintear teangacha sa scoil seo
languages aere tought in this school
bhí san ospidéal, ach ar ais sa bhaile anois
he was in hospital but he is back at home now
daoine á n-adhlacadh sa reilig sin le míle bliain
people have been being buried in the cemetery for a thousand years
na soilse lasta ach níl éinne sa bhaile
the lights are on but there is nobody home
fág bagáiste sa phasáiste
don't leave baggage in the passage
phioc leabhar sa leabharlann
I picked a book in the library
an bhfuil spéis agat sa pholaitíocht?
are you interested in politics?
coitianta go leor sa Ghearmáin, agus is annamh a gheofá abhus é
it is common enough in Germany but you'd rarely get it here
cuirtear an t-alt roimh an ainmfhocal sa chás seo
don't put an article before the noun in this case
is maith an scéal bleachtaireachta é ina dtarlaíonn an dúnmharú sa chéad alt
it's a good detective story if the murder happens in the first paragraph
bíonn ag rith sa pháirc gach maidin
she runs in the park every morning
chasaim ceol ach amháin sa mbaile
I only make music at home
cuir an litir sa phost, le do thoil
put the letter in the post please
bhí an teilifís ar siúl sa chúlra ach raibh ag féachaint uirthi mórán
the televison was on in the background but I wasn't watching it much
sa deisceart
in the south
feicim féin sa scáthán
I see myself in the mirror
níl sa cháipéis seo ach dréacht
this document is only a draft
níor éirigh liom sa scrúdú
I didn't succeed in the exam
ba chóir dóibh gach uile fhuinneog sa teach a dhúnadh
they should close every single window in the house
is cuma sa diabhal liom faoi na pictiúir!
I don't bloody care about the pictures!
bhí slua mór sa tábhairne aréir
there was a big crowd in the pub last night
leanfar den chúrsa sa chéad seimeastar eile
the course will be continued in the next semester
suim agam sa pheil
I have an interest in football
líofacht sa Ghaeilge
fluency in Irish
mo mhacasamhail sa rialtas eile
my counterpart in the other government
tar éis cónaí sa Ghearmáin ar feadh dhá bhliain, tháinig feabhas mór ar a chuid Gearmáinise
after he had ben living in Germany for two years, his German improved a lot
tar éis go raibh ina chónaí sa Ghearmáin le dhá bhliain, níor tháinig feabhas ar bith ar a chuid Gearmáinise
although he had been living in Germany for two years, his German did not improve at all
mar a tharlaíonn, mise ag obair sa chomhlacht céanna
as it happens, I work in the same company
theip orm sa scrúdú
I failed the exam
méadar sa soicind
metre per second
sa mhéid
in as much as [something]
níl sa bhaile, ag obair
he's not at home, he's at work
olcas an ráta dífhostaíochta in Éirinn is measa sa Ghaeltacht í
however bad the unemployment rate in Ireland, it is worse in the Gaeltacht
cuirfidh an litir sa phost
I'll put the letter in the post
suigh sa charr agus tarraing umat an crios sábhála
sit in the car and put the safety belt around yourself
na hainmhithe sa
the animals in the zoo
bhí sa phub
I was in the pub
Múintear teangacha sa scoil seo.
They teach languages in this school.
rith isteach sa seomra
he ran into the room
sheas romham sa scuaine
she stood before me in the queue
chreidim sa saol eile
I don't believe in the other world
Cén áit sa Spidéal a bhfuil sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Where in An Spidéal is that?
saolaíodh í sa bhliain 1969
she was born in 1969
deartháir ag Dara ach sa mbunscoil anois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Dara has a brother but he is at the primary school now.
muid ar saoire agus bheidh muid ach trí seachtaine sa Spidéal.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We are on vacation and we will be in An Spidéal for only three weeks.
An bhfuil d'fhear céile libh sa Spidéal?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Is your husband with you in An Spidéal?